ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των εταίρων  της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας µε την επωνυµία :

FORAGROSALES I.K.E.

   σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 135000031000

             ——————————————————————-

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του διαχειριστή, καλούνται οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.00  π.µ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Θεόδωρο Καρδίτσας , µε τα κάτωθι θέµατα ηµερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 18/6/2015 – 31/12/2015 µετά της επ’ αυτών εκθέσεως του διαχειριστή.
  1. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 18/6/2015 – 31/12/2015.

————–

                                                                                      Άγιος Θεόδωρος – Καρδίτσα

                                                                                          8 Αυγούστου 2016

                                                                                      Ο   ∆ιαχειριστής

                                                                                            Νικόλαος ∆ούκας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FORAGROSALES

 

FORAGROSALES IKE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015